Proč křesťanská psychoterapie?

Domnívám se, že když řeší svůj osobní, vztahový, kariérní anebo zdravotní problém člověk duchovně založený, nepotřebuje jen „technický návod“ na úlevu od problému, na schůdné řešení, ale také přesvědčení, že k překonání problému zvolí takový postup, který respektuje jeho hodnoty a „širší souvislosti života“.

Jsem přesvědčen, že v České republice žije mnoho lidí, kteří se ke svému životu i k životům druhých snaží přistupovat s hlubší poctivostí a s větší odpovědností, než kterou vyžaduje praktický každodenní život.

Nespokojují se s povrchním rozhodováním a při své volbě se nedají vést jen tím, co je jednoduché, technicky schůdné, krátkodobě příjemné nebo snadno dostupné. Vnímají přesah svého praktického, rozumového a emočního života k něčemu vyššímu, než jsou sami, než je jejich vůle a jejich rozum.

Tradičně se takový postoj označuje jako víra v Boha. Méně tradičně například jako vztah člověka k Živému zákonu vesmíru anebo podle Martina Bubera jako dialog mezi mým „Já“ a transcendentním (lidský svět přesahujícím, věčným) „Ty“.

Zásady moderní křesťanské psychoterapie

SVOBODA A ODPOVĚDNOST: Každý člověk je ve svém myšlení a jednání svobodný. A každý je za své myšlení a jednání odpovědný především autoritě svého svědomí. Prostřednictvím svého svobodného svědomí má člověk odpovědnost k sobě samotnému, ke svým partnerům, rodinám, přátelům, kolegům, k dalším lidem ze svého okolí, i k Životu a Bohu. V terapeutických rozhovorech je tato svoboda a odpovědnost respektována, chráněna a rozvíjena.

OTEVŘENOST: Moderní křesťanská terapie je přístupná každému, kdo se považuje za duchovně založeného člověka, ať je anebo není organizovaný v některé z církví nebo náboženských společností Psychoterapeut ani nikdo jiný nemůže určovat kritéria, kdo je a není vhodný pro křesťanskou psychoterapii. O tom rozhoduje výhradně sám zájemce o terapii.

PŘÍSLUŠNOST K MENŠINÁM: Křesťanská terapie je otevřená také všem, kteří se ztotožňují s nějakou menšinou. Žádné dogma nemůže diskvalifikovat příslušníka jakékoli menšiny.

INSPIRACE BIBLICKÝMI MYŠLENKAMI: Je-li to prospěšné, a má-li o to klient zájem, pracuje křesťanská terapie s biblickými motivy – s texty, příběhy a myšlenkami.

K vyjádření duchovních a existenciálních významů může používat symboly a metafory

Poslání moderní křesťanské psychoterapie

Křesťanská terapie s respektem k myšlenkovým modelům, které po tisíciletí uchovává Bible a tradice, a současně s respektem k modernímu světu a modernímu životnímu stylu, nabízí současnému člověku s duchovním pojetím světa a života podporu pro nalezení takových postojů, které mu umožní překonat obtíže a aktivně přispět ke svému uzdravení.

Využívá k tomu vyprávění (narativních vzorů) Bible, v nichž je zachyceno, jak o sobě, o svých možnostech a o různých životních událostech přemýšleli lidé, jejichž osudy nám přibližuje Starý a Nový Zákon.

Příklady problémů, ke kterým křesťaská terapie přistupuje svébytným způsobem:

  • postoj k nemoci
  • vyrovnání se s nemocí / smrtí blízkého člověka
  • strach o finanční zajištění
  • strach z nepřátel
  • obavy o budoucnost
  • zkušenost opuštěnosti
  • problémy v partnerském vztahu
  • problémy ve vztazích v rodině